26.6.06

Ipno Girl

Eàtsa Tsa Parelì Parelà Landì Parelì Landì Standù Larì Pidapilà Larù Padirù Pirà Anguricangù Caeachiridangù!

Aràtsa tsa Earibidabidì Laberìt Standìl Landèl Landò Abarì Pattà Parì Parì Paripiripiripiri Standèl Landò!
Eabarì Làstel Landè Ialò Eabarebereberebudu Iabù Parì Standèl Lastèl Landò Badàche Dàche Dàche Du Du Deheadò!

(Loituma - Leva’s polka)

ho scoperto di adorare il finlandese,
e tra le varie versioni aroundtheworld domina il manga remix olandese

No comments: